คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา คำตา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน / ประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาลินี ขุนชาญ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :