คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา รัชปัตย์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน / ประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย ชาติมนตรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :