ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคชสีห์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคีรีเมขฆ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอกาทรรศน์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไอยราวรรณ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู (ชาย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 415,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู (หญิง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 415,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..