คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางมุกดา สุวรรณประเภา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แฝงจันดา
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย ภูงามนิล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน อุ่นทะศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ คำภักดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเรียน บุตราศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว ทองจันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเพ็ง ทองสา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร ตรีสอน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางไปรยา คงสมจิตต์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ นามโฮง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล ภนบผา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกรัตน์ ดวงกรมนา
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081 - 260 - 6221
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี คงสมจิตต์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 080 - 1999 - 112