กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรำไพ ภูงามผา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศิริมล มะลาศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1