กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมมาศ เพชรพอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศิริมล มะลาศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0