กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรกริช ชำนาญเอื้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1