กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวัฒนา ทรงคะรักษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอมรรัตน์ วงคำภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1