กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัฒนา ทรงคะรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอมรรัตน์ วงคำภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0