พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)

นายพิเชษฐ นามโฮง
นักการภารโรง