พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)

นายพิเชฐ นามโฮง
นักการภารโรง