กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิลาสินี อุปจันโท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเยาวลักษณ์ ภูชุม
ครู คศ.1