กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิลาสินี อุปจันโท
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนดาวรรณ ชาตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1