กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธนิตภณธ์ แก้วกันยา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ