กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชาตรี คงสมจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกนกรัตน์ ดวงกรมนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศรัญยู เพชรฤาชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิทวัส ไวแพน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1