กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชาตรี คงสมจิตต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกนกรัตน์ ดวงกรมนา
ครู คศ.3

นางวราลักษณ์ นันตะริ
ครู คศ.1

นายศรัญยู เพชรฤาชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1