คณะผู้บริหาร

นายสมพล สกุลฮูฮา
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกนกรัตน์ ดวงกรมนา
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นายชาตรี คงสมจิตต์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา

นางวิลาสินี อุปจันโท
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ