กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปิยะกรณ์ ภูขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุพัตรา วิเศษวิสัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1