กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปิยะกรณ์ ภูขาว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุพัตรา วิเศษวิสัย
ครู คศ.2