กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภกร เหล่าโคตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ