กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภกร เหล่าโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ