พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวพิชชญาฎา ผือโย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1