พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวตรีสุคนธ์ ผือโย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี