ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์
               ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   จะดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ในระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑    ณ   สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   อำเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์   
โดยมีวัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาจิตใจนักเรียนให้รู้แพ้   รู้ชนะ รู้อภัย  และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ,  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ไม่มั่วสุมกับยาเสพติด  ,ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี  และเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นกำลังพัฒนาชาติต่อไป  ซึ่งมีข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  จำนวน  ๗๓  ราย  
 

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,14:56   อ่าน 237 ครั้ง