ภาพกิจกรรม
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
 ด้วยโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตำบลหนองใหญ่    อำเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์    ได้จัดทำโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โดยการนำนักเรียนเข้าร่วมฝึกประสบการณ์นอกสถานที่และเข้าร่วมตอบปัญหาเนื่องในวันวิทยาศาสตร์  ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๕.๐๐ -  ๑๘.๐๐ น.    มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด    อำเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน  โดยเกิดจากการเรียนรู้ในสถานที่จริง และจากผู้รู้โดยตรง  และเป็นการสร้างแรงจูงใจนักเรียนในการศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น  
ซึ่งมีข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน  ๑๑๑  ราย

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,14:49   อ่าน 236 ครั้ง